Een wildbeheereenheid, doorgaans afgekort als WBE, is een samenwerkingsverband tussen jachtrechthouders binnen een ruimtelijk begrensd gebied dat meerdere jachtterreinen omvat en waarin een planmatig wildbeheer wordt gevoerd, gericht op het handhaven of ontwikkelen van een ecologisch verantwoorde wildstand als onderdeel van een breder faunabeheer met inachtneming van de belangen van derden. (Wikipedia, Wildbeheereenheid).

Nederland kent in totaal ruim 300 wildbeheereenheden.

Iedere WBE is een zelfstandige vereniging met een gekozen bestuur, de vereniging bestaat uit alle jachthouders uit het werkgebied die zich vrijwillig als lid hebben gemeld. De WBE is als rechtspersoon binnen haar werkgebied onder meer verantwoordelijk voor het lokale wildbeheerplan, educatie over de jacht en het organiseren van tellingen in samenwerking haar leden. Het aanvragen van ontheffingen, aanwijzingen en vrijstelling gebeurt ook vaak op initiatief van WBE’s.

Iedere WBE beheert doorgaans minstens 5.000 hectare van de ruim twee miljoen hectare jachtgebied in Nederland. De WBE is het eerste aanspreekpunt bij vragen over de jacht in een bepaald gebied. Zij richt zich nadrukkelijk op samenwerking met andere belanghebbenden rond natuur en natuurbeheer, zoals terreinbeheerders, grondeigenaren en de regionale politiek.

Een greep uit de taken van de WBE:

 • Aanleg en instandhouding van wildweiden en wildakkers
 • Het houden van toezicht in het veld
 • Inventarisatie (tellingen) van fauna
 • Aanleveren gegevens aan de FBE
 • De organisatie van bestrijding van wildschade
 • Het geven van voorlichting over jacht, beheer en schadebestrijding
 • Onderhoud van landschapselementen, zoals houtwallen en knotwilgen
 • Het installeren en controleren van nestkasten
 • Plaatsen van reewildspiegels of wildreflectoren
 • Uitvoeren van weidevogelbescherming
 • Het leveren van gegevens aan de WBE-Databank

Bron: Nederlands Jagersvereniging

Overzicht Wildbeheereenheden in Nederland